Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tallgroup B.V. en haar groepsmaatschappijen
Gedeponeerd onder handelsregisternummer 11054369

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Tallgroup” verstaan: de besloten vennootschap Tallgroup B.V., gevestigd te Geldermalsen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 11054369 alsmede de rechtspersonen en vennootschappen waarmee Tallgroup B.V. voormeld in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden.
1.2 Op alle bestaande en toekomstige verbintenissen van een tot de Tallgroup behorende rechtspersoon of vennootschap als aanbieder of leverancier van goederen (hierna de “Opdrachtnemer”) aan een wederpartij (hierna een “Opdrachtgever”) zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Als een Opdrachtgever een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer stemt deze in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.
1.3 Voorwaarden (zoals bijv. inkoopvoorwaarden) van de Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Opdrachtgever stemt hiermee in.
1.4 Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden worden drie maanden nadat de Opdrachtgever over de inhoud van deze wijzingen en aanvullingen is geïnformeerd van kracht. Van deze voorwaarden kan verder alleen worden afgeweken middels een door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekend document.
1.5 De wederpartij van de Opdrachtgever is uitsluitend Opdrachtnemer en niet enige aan Opdrachtnemer verbonden persoon, zoals bijv. een bestuurder of een werknemer.
1.6 Partijen doen – voor zover rechtens toelaatbaar – afstand van het recht om deze voorwaarden te ontbinden, te vernietigen of wijziging daarvan te bewerkstelligen, behalve als de voorwaarden daarin voorzien.
1.7 Verbintenissen met Opdrachtnemer, waaronder vorderingen op Opdrachtnemer zijn tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald niet overdraagbaar. Dit beding kwalificeert als een beding in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.

2 Totstandkoming prijzen, overeenkomsten en voorwaarden.
2.1 Tenzij in een offerte of andersoortige aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn aanbiedingen van Opdrachtnemer vrijblijvend. Opdrachtnemer kan dergelijke aanbiedingen binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanvaarding herroepen.
2.2 Een aanbod is van kracht gedurende 60 kalenderdagen na verzending, tenzij in het aanbod anders is aangegeven en behoudens eerdere intrekking van het aanbod door Opdrachtnemer.
2.3 De in een aanbod genoemde prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding aan Opdrachtnemer bekende kostprijzen, gebaseerd op een levering af fabriek of af vestigingsplaats Opdrachtnemer (“EXW”, conform Incoterms 2010) en exclusief omzetbelasting, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
2.4 De in een aanbod genoemde voorwaarden van derden en overeenkomsten met derden zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding aan Opdrachtnemer bekende tekst daarvan en onderhevig aan de wijzigingen die de Opdrachtnemer door deze derden opgelegd krijgt.
2.5 Opdrachtnemer is gerechtigd na het uitbrengen van een aanbod opgetreden verhogingen van prijzen of heffingen door leveranciers, vervoerders of overheidslichamen of andere personen of instanties door te berekenen aan Opdrachtgever.
2.6 Indien Opdrachtnemer geen schriftelijke offerte of andere aanbieding heeft uitgebracht, bindt een opdracht tot levering eerst nadat Opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt en zal een prijsstelling van toepassing zijn overeenkomstig de standaard prijsstellingen van Opdrachtnemer.

3 Leveringstermijn
3.1 De leveringstermijn in een aanbod wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en betreft tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geen fatale termijn.
3.2 Een leveringstermijn gaat niet in alvorens over alle onderdelen van de overeenkomst tussen partijen overeenstemming is bereikt.
3.3 De leveringstermijn, ook als deze een fatale termijn betreft, is gebaseerd op de veronderstelling van de Opdrachtnemer dat hij de opdracht kan uitvoeren op de wijze en onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn, op de tijdige ontvangst van overeengekomen (termijn)betalingen en het tijdig stellen van verlangde zekerheden.
3.4 Als omstandigheden die de leveringstermijn verlengen gelden in ieder geval de opdracht tot een gewijzigde uitvoering, waaronder een opdracht tot meerwerk, de niet tijdige ontvangst van door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen informatie en /of materialen, onwerkbaar weer voor zover sprake is van werkzaamheden in de buitenlucht en de gerechtvaardigde aanwending van een opschortingsrecht door Opdrachtnemer.
3.5 De aan de verlenging van de levertermijn ten gevolge van de in artikel 3.4 verbonden kosten van Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtgever.
3.6 Als sprake is van een omstandigheid die de leveringstermijn op grond van de wet of op grond van deze voorwaarden verlengt, mag Opdrachtnemer de leveringstermijn verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht met inachtneming van deze omstandigheid in te passen in zijn planning en uit te voeren.
3.7 Indien de Opdrachtgever nalatig blijkt met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van zaken dient mee te werken, zijn de zaken voor risico van de Opdrachtgever vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. De Opdrachtgever is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.
3.8 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding of opschorting van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan in zo’n geval geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Opdrachtnemer na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van Opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4 Levering, transport en risico -overgang
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering ‘“ex works” conform Incoterms 2010, vestigingsplaats van Opdrachtnemer of vestigingsplaats van de producent.
4.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer het vervoer van de goederen zal organiseren is de keuze van de vervoerder en de vervoermiddelen aan Opdrachtnemer. Het risico van opslag, beladen, lossen, vertraging, verlies, beschadiging en vernietiging van te leveren zaken gaat op Opdrachtgever over zodra het vervoer van de zaken een aanvang neemt, ook indien geen levering ex works is overeengekomen. Dit risico dient Opdrachtgever onder een eigen transportverzekering te verzekeren. Risico -overgang heeft eveneens plaats op het moment dat Opdrachtnemer zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch Opdrachtgever deze om welke reden dan ook niet afneemt.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.

5 Koop op proef
5.1 Van een koop op proef is sprake indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de koop wordt gesloten onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de hem op proef geleverde zaak of zaken inderdaad wenst te kopen. Indien een dergelijke proeflevering is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de op proef geleverde zaak op zijn kosten voor de duur van de proefplaatsing te verzekeren tegen risico’s van beschadiging, verlies of diefstal.
5.2 Opdrachtgever dient binnen tien kalenderdagen na aflevering van de op proef geleverde zaak of zaken aan Opdrachtnemer te kennen te geven of hij de zaak of zaken wenst te kopen. Indien Opdrachtgever niet binnen vijftien kalenderdagen de op proef geleverde zaak of zaken heeft geretourneerd wordt hij geacht de zaak of zaken te hebben gekocht en wel met ingang van de dag van aflevering van de zaak of zaken.
5.3 De kosten en de in artikel 4.2 opgesomde risico’s van het vervoer van de op proef geleverde zaak of zaken zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

6 Betaling
6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien Opdrachtnemer daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen veertien dagen na datum van de betreffende factuur op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
6.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van korting op enige betaling. Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.3 Bij niet-tijdige betaling raakt Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij naast het achterstallige bedrag tevens, direct opeisbaar, een bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke handelsrente lager is dan 10%, berekend over het volledige achterstallige bedrag. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een gehele maand. Opdrachtnemer mag voorts, voor zover levering onder enig met Opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaats gevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd haar recht van reclame in die gevallen dat de overeengekomen prestatie door Opdrachtnemer geheel dan wel ten dele is verricht.
6.4 Als de Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW maakt, worden deze begroot op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit en zijn deze kosten naast de hoofdsom en de rente door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd.
6.5 Ongeacht het stadium van uitvoering van de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar zodra een betalingstermijn is overschreden, een verlangde zekerheid niet wordt gesteld, het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever wordt aangevraagd, beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, een Opdrachtgever – rechtspersoon wordt ontbonden, vereffend of partij wordt bij een juridische fusie of splitsing en in het geval een Opdrachtgever – natuurlijk persoon het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
7.1 Opdrachtgever wordt niettegenstaande de door Opdrachtnemer verrichtte feitelijke aflevering daarvan, slechts eigenaar van de door Opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken onder de opschortende voorwaarde dat al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter zake de verkoop en levering van die zaken is verschuldigd, de vorderingen van Opdrachtnemer wegens een te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst daarbij inbegrepen, aan Opdrachtnemer is voldaan.
7.2 De Opdrachtgever kan de in artikel 7.1 bedoelde zaken niet aan derden in eigendom overdragen of met een beperkt recht bezwaren zolang niet aan de in dat artikel verwoorde opschortende voorwaarde is voldaan. Dit beding kwalificeert als een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
7.3 Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of uit te voeren werk jegens de Opdrachtnemer niet nakomt, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever geeft nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer dan wel aan en door hem aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Opdrachtnemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk is daarvan op de hoogte te stellen.
7.5 Indien de zaken afgeleverd worden in Duitsland is aanvullend op het ‘’normale’’ eigendomsvoorbehoud ook het ‘’uitgebreide’’ en ‘’verlengde’’ eigendomsvoorbehoud uit het Duitse recht op deze zaken van toepassing. Dit betekent dat alle leveringen en toekomstige leveringen zijn belast met eigendomsvoorbehoud (uitgebreid eigendomsvoorbehoud). Daarnaast blijft het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer rusten op zaken die door Opdrachtgever verwerkt, bewerkt, vermengd, nagetrokken en doorverkocht worden (verlengd eigendomsvoorbehoud). Deze bepaling wordt, in tegenstelling tot alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, beheerst door Duits recht.
7.6 Onverminderd hetgeen in dit artikel 7 omtrent het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer is bepaald behoudt Opdrachtnemer zich op alle aan Opdrachtgever geleverde zaken een pandrecht voor (“het Voorbehouden Pandrecht”).
7.7 Het Voorbehouden Pandrecht strekt zich mede uit tot de zaken die na verwerking, bewerking, natrekking, vermenging, zaakvorming of afscheiding van bestanddelen, één en ander in de ruimste zin, van de zaken waarvoor het Voorbehouden Pandrecht geldt worden verkregen of ter aanvulling, vervanging of uitbreiding daarvan alsmede voor alle voor deze zaken in de plaats tredende vorderingen tot vergoeding en alle op deze goederen betrekking hebbende waardepapieren en andere bewijsstukken. Voor zover noodzakelijk verpandt Opdrachtgever deze verwerkte, bewerkte, nagetrokken, vermengde, gevormde, afgescheiden, aangevulde, vervangen, uitgebreide goederen en de voor de zaken waarop het Voorbehouden Pandrecht rust in de plaats getreden vorderingen bij voorbaat aan Opdrachtnemer, die deze verpanding aanvaardt.
7.8 Het Voorbehouden Pandrecht strekt de Opdrachtnemer tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer thans of in de toekomst verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook.
7.9 Het in artikel 7 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer te allen tijde, voor of na levering, van Opdrachtgever te verlangen dat deze ten genoegen van Opdrachtnemer zekerheid stelt voor de voldoening aan zijn verplichtingen.
7.10 Indien Opdrachtgever de verlangde zekerheid niet stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onder gehoudenheid van Opdrachtgever tot volledige vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, montage- en transportkosten.

8 Klachtplicht
8.1 Opdrachtgever is gehouden door Opdrachtnemer geleverde zaken binnen acht dagen na levering nauwgezet op tekortkomingen in de levering te onderzoeken.
8.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties van Opdrachtnemer geen beroep meer doen, indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat een dergelijk gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, bijvoorbeeld tijdens een onderzoek als bedoeld in artikel 8.1, bij Opdrachtnemer heeft geklaagd (“de Klacht”) dan wel, na het indienen van een Klacht, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt geleverde zaken in originele verpakking of in originele staat te onderzoeken.
8.3 Een Klacht dient schriftelijk plaats te vinden en tenminste te behelzen: de datum van de factuur en het factuurnummer, de aard van het gebrek, het tijdstip waarop dit werd geconstateerd, de omstandigheden waaronder het gebrek zich manifesteerde en de wijze waarop het gebrek werd vastgesteld.
8.4 Indien een Klacht na onderzoek door of vanwege Opdrachtnemer ongegrond blijkt, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer de kosten verbonden aan dit onderzoek te vergoeden.
8.5 Een Klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verbintenissen jegens de Opdrachtnemer op te schorten.
8.6 Het terugsturen van geleverde zaken waarop de Klacht betrekking heeft kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer en dient te geschieden volgens door Opdrachtnemer te geven (transport-)instructies. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer behoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Opdrachtnemer in een dergelijk geval teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de teruggezonden zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzenden of een in ontvangst name van de zaken door Opdrachtnemer houdt niet de erkenning van Opdrachtnemer in dat de door Opdrachtgever gestelde Klacht gegrond is.

9 Garantie
9.1 Opdrachtnemer staat gedurende de overeengekomen garantieperiode in voor de deugdelijke uitvoering van de overeengekomen prestatie overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 (“de Garantie”). Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de garantieperiode zes maanden na de eerste (op)levering van de prestatie.
9.2 De Garantie behelst, naar keuze van de Opdrachtnemer, het alsnog deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen prestatie dan wel de creditering van de voor deze prestatie verzonden factuur. Indien de prestatie slechts deels ondeugdelijk is gebleken kan de Opdrachtnemer volstaan met een creditering van het deel van de factuur dat samenhangt met het ondeugdelijke deel van de prestatie.
9.3 Indien de Garantie door de Opdrachtnemer wordt nagekomen door het herstel of de vervanging van geleverde zaken is de Opdrachtgever op straffe van verval van de Garantie gehouden deze zaken aan de Opdrachtnemer te retourneren dan wel, naar keuze van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen deze zaken te herstellen en na herstel te testen op de locatie van Opdrachtgever.
9.4 In de Garantie zijn tenzij anders overeengekomen niet begrepen transport- en verzendkosten, kosten van demontage en montage of reis- en verblijfkosten.
9.5 Op de Garantie kan enkel een beroep worden gedaan als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
9.6 Van Garantie zijn uitgesloten gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige installatie, behandeling of gebruik waaronder gebruik met niet in de overeenkomst genoemde verpakkingsmaterialen, onoordeelkundig onderhoud, onjuist onderhoud waaronder onderhoud met behulp van niet door opdrachtnemer voorgeschreven onderhoudsmiddelen, gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Opdrachtgever zelf of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gebreken aan tweedehands zaken en gebreken ten aanzien waarvan jegens derden een beroep op een garantie kan worden gedaan zoals fabrieksgaranties.
9.7 De Garantie kan niet worden overgedragen aan derden. Dit beding kwalificeert als een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

10 Overmacht
10.1 Van overmacht is sprake als een tekortkoming in de nakoming niet aan een partij kan worden toegerekend omdat deze tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Als overmacht merken partijen onder meer aan de verhindering van de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtnemer als gevolg van oorlog, terreur, oproer, molest, brand, waterschade, werkstakingen, bedrijfsbezetting, diefstal of storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen of goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan.
10.2 Ingeval van overmacht die de nakoming tijdelijk verhindert heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
10.3 Ingeval van overmacht die de nakoming blijvend of gedurende meer dan zes maanden verhindert zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, doch slechts voor het niet nagekomen deel van de overeenkomst.
10.4 Een ontbinding op grond van het in artikel 10.3 bepaalde geeft geen der partijen recht op een schadevergoeding.

11 Werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever
11.1 Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht op een door Opdrachtnemer of Opdrachtgever aangewezen andere locatie dan het vestigingsadres van Opdrachtnemer, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit, verwarming, indien noodzakelijk afsluitbare droge opslagruimte en de overige op grond van de Arbowet en Arbo regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Het risico en de aansprakelijkheid voor schade in verband met verlies, diefstal en beschadiging van zaken van Opdrachtnemer, Opdrachtgever en derden, die zich bevinden op de in artikel 11.1 bedoelde locatie berust bij Opdrachtgever en Opdrachtgever is gehouden zich daarvoor toereikend te verzekeren en Opdrachtnemer des verzocht onverwijld daarvan het bewijs te leveren.
11.3 Iedere niet nakoming van de in dit artikel 11 opgenomen voorschriften geeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeengekomen prestatie op te schorten totdat aan deze voorschriften is voldaan en totdat de planning van Opdrachtnemer hervatting van de uitvoering wederom toelaat, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot schadevergoeding, indien daartoe aanleiding is.

12 Veiligheid, productaansprakelijkheid
12.1 Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer verstrekte gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften na te leven en in acht te nemen en derden die van de zaken gebruikmaken, over deze aanwijzingen, waarschuwingen en voorschriften te informeren en te onderrichten. Opdrachtgever zal zorgdragen voor vertaling van de teksten in een andere taal dan Nederlands indien de betrokkenen de Nederlandse taal niet goed meester zijn. Opdrachtgever dient voorts de door de bevoegde autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven en op de naleving daarvan toe te zien.
12.2 In geval van reparatie of vervanging van onderdelen van een door Opdrachtnemer geleverde machine of apparaat dient Opdrachtgever slechts gebruik te maken van onderdelen die hem door Opdrachtnemer zijn aanbevolen in de verstrekte onderdeeltekeningen en onderdeellijsten als geschikt voor de machine of het apparaat in kwestie. Voorts dient Opdrachtgever in geval van dergelijke werkzaamheden de in artikel 12.1 bedoelde gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
12.3 Ingeval Opdrachtgever door Opdrachtnemer geleverde onderdelen of goederen doorlevert dient hij met zijn afnemer overeen te komen dat deze afnemer de in de artikelen 12.1 en 12.2 omschreven verplichtingen in acht zal nemen en dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de door Opdrachtnemer verstrekte gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld.
12.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade veroorzaakt door een gebrek in een door Opdrachtnemer geleverd product en deze schade of deze aansprakelijkheidstelling voorkomen had kunnen worden door naleving van het bepaalde in de artikelen 12.1, 12.2 of 12.3, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer voor deze schade. Het bewijs dat aan het bepaalde in de 12.1, 12.2 en 12.3 is voldaan rust op de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ook aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. De vrijwaringen in dit artikel 12.4 omvatten de gehoudenheid van Opdrachtgever alle voor Opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de kosten van verweer te vergoeden.
12.5 Het bepaalde in dit artikel 12 laat het bepaalde in artikel 13 onverlet.

13 Aansprakelijkheid
13.1 De Opdrachtgever heeft – voor zover rechtens toelaatbaar – geen andere rechtsvorderingen op Opdrachtnemer dan de rechtsvordering tot (vervangende) schadevergoeding, zoals nader bepaald in dit artikel 13.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade die het directe gevolg is van haar normschending. Ook als deze het directe gevolg is van de normschending is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor (a) gevolgschade zoals reputatieschade, stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten, (b) opzichtschade, zoals schade die door of tijdens de uitvoering van de prestatie wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt en (c) schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer.
13.3 De omvang van de schade waar Opdrachtnemer aansprakelijk voor is, is altijd beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: het bedrag waarvoor eventueel een verzekeraar van Opdrachtnemer onherroepelijk dekking biedt of het bedrag dat de Opdrachtgever voor de prestatie die aanleiding gaf voor de schade heeft voldaan, zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en kosten van vervoer en verzekering.
13.4 Opdrachtnemer kan geen beroep doen op een bepaling die haar aansprakelijkheid beperkt als de normschending opzettelijk of door grove schuld van haar directie plaatsvond.

14 Geschillen, toepasselijk recht; bevoegde rechter
14.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen voor zover zij behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Opdrachtnemer valt, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aangeeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.
14.3 De bepalingen van het Weens Verdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.